reede, 30. juuni 2017

Artikkel ajalehes Põhjarannik

Neljapäeval, 29. juulil ilmus Erik Kalda artikkel "Valgepea lahkumise põhjuseks võis olla kohtuasi", kus räägitakse IVHL liikme Karis Peetsalu töölt vabastamise ja sellele järgnenud kohtuasja asjaoludest.

Sama artikkel vene keeles.

neljapäev, 29. juuni 2017

EHL pidas kaks päeva Saaremaal nõu


26. ja 27. juunil toimus Saaremaal Pilguse mõisas EHL volikogu koosolek. IVHL esindab EHL volikogus IVHL juhatuse esimees Külli Nõmmiste.

Tuuline ja vihmane Saaremaa
Esimesel päeval pidas volikogu nõu, kas ja kuidas oleks vaja muuta EHL struktuuri. EHL on teatavasti katusorganisatsioon, mis ühendab 17 liikmesorganisatsiooni, mis on igaüks eraldiseisev juriidiline isik oma põhikirja ja eelarvega. Liikmesorganisatsioonid on omakorda haridusasutustes moodustanud osakonnad, kus toimub suurem osa reaalsest ametiühingutööst usaldusisiku juhtimisel. EHL poolt läbi viidud  küsitluste tulemuse kohaselt sooviks praeguse struktuuriga jätkata vaid 18% vastanutest, seega pidasimegi nõu, mismoodi struktuuri muuta võiks. Mingile ühisele kokkuleppele ei jõutud, küll aga toodi välja, et mingit liikmesorganisatsioonide sundliitmist teha ei tohi ning tuleks esialgu proovida suuremat koostööd organisatsioonide vahel.
Volikogu liikmete vaba arutelu esimese päeva õhtul
Teisel päeval oli plaanis volikogu koosolek. Kõigepealt andis juhatus aru revisjoni aktis välja toodud puuduste likvideerimise kohta. Seejärel arutati majanduslikku olukorda ja võeti vastu selle aasta 1. lisaeelarve. Arutati ka MTÜ Õpetaja Autähis taotlust toetada Õpetaja Autähise 5. aastapäeva puhul korraldatava konverentsi toimumist ja MTÜ juurde loodud Jaagu Fondi rahalise panuse andmist. Tehti kokkuvõtted EHL liikmeskonna hetkeseisust ja liikmete arvu dünaamikast ning vaieldi Streigi- ja töötutoetusfondi tulevikustsenaariumite üle.
MTÜ Õpetaja Autähis loodud Jaagu Fondi statuut


esmaspäev, 10. aprill 2017

reede, 17. märts 2017

Tartu Ülikoolis uuritakse õpetaja emotsionaalset tervist

Uuringu läbiviijad selgitavad uuringu teemat ja eesmärki järgmiselt:

"Usume, et kõik õpetaja tööga kokku puutunud inimesed võivad kinnitada, et tegemist on küll põneva ja uskumatult tänuväärse, ent samas vastutusrikka ja stressirohke tööga. Viimast kinnitavad ka uuringud mujalt maailmast, mis on näidanud, et õpetaja ametit pidavad inimesed kuuluvad riskigruppi, kus on suurem tõenäosus kogeda vaimse tervise probleeme, sh läbipõlemist (Stansfeld, Rasul, Head, & Singleton, 2011; Tang, Au, Schwarzer, & Schmitz, 2001). Hea uudis aga on see, et leidub ka uurimistulemusi, mille kohaselt õpetajat saab tema töös toetada ning parandada tema heaolu, ennetades nõnda vaimsete probleemide tekkimist. (nt Brien, Hass ja Savoie, 2012). Võimalik, et mõned õpetajad oskavad iseenesest leida ja ära kasutada toetavaid ressursse ning stressi leevendavaid tehnikaid. Seda kinnitavad paljud särasilmsed õpetajad, kes vaatamata raskustele on oma tööd teinud aastakümneid. Paraku näeme koolides ka neid õpetajaid, kes püüavad ennast tagaplaanile jättes õpilaste jaoks olemas olla, leidmata võimalusi iseenda toetamiseks. Millised võimalused on Eestis õpetajate emotsionaalse tervise toetamiseks? Millised faktorid üldse seostuvad õpetaja vaimse tervisega? Seda olulist teemat ei ole meile teadaolevalt Eesti kontekstis laialdasemalt uuritud.
Meie eesmärgiks käesoleva uuringuga on leida võimalusi, kuidas toetada õpetajat tema töös. Mujal maailmas tehtud uuringute põhjal näeme, et selleks on oluline koguda infot selle kohta, kuidas õpetajad praegu ennast tunnevad ning mis või kes neid nende töös toetab.

Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 25 - 35 minutit.   

Lisainfo või üldisemate uurimistulemuste saamiseks pöörduge uuringu vastutava täitja Liina Adov'i (liina.adov@ut.ee) poole.

teisipäev, 28. veebruar 2017

EHL liikmete küsitlus, vastajate vahel loosiauhinnad!

Hea ametiühingu liige!


Eesti Haridustöötajate Liit viib kõigi oma liikmete seas läbi küsitluse, mille eesmärgiks on välja selgitada liikmete ootused ja arusaamad Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni kohta.

Sellega seoses palun ka Sinul kui EHL-i liikmel täita küsimustik hiljemalt 07. märtsiks. Palun vasta kõigile küsimustele tuginedes oma isiklikele teadmistele ja eelistustele. Selle küsimustiku vastused aitavad muuta meie organisatsiooni veel paremaks ja Sinu ootustele vastavamaks.

Küsimustiku täitmine võtab aega 5-10 minutit.

KÕIGI VASTAJATE VAHEL LÄHEB LOOSI KAKS 100 EUROST KINKEKAARTI OMAL VALIKUL (SPA külastus, kontsert vmt).

 Küsimustik asub aadressil:  http://bit.ly/2lbpnxB

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Algab suur hariduse rahuloluküsitlus

Algab suur hariduse rahuloluküsitlus: Sel aastal on küsitletavate ring laiem kui kunagi varem hõlmates lisaks üldhariduskoolide õpilastele ka õpetajaid ja lapsevanemaid.